روشهاي تعليق و مكانيزم تعادل :

1396/7/6

روشهاي تعليق و مكانيزم تعادل : 

كابين و وزنه هاي تعادل توسط سيم بكسلهاي فولادي ، زنجيرها و يا زنجيرهاي ارتباط موازي (نوع گال) معلق نگاهداشته مي شوند ، در حال حاضر چون آسانسورهاي زنجيري نه چندان متداول نيستند ، در اين فصل نوع سيم بكسل فولادي مورد بررسي قرار مي گيرد .

سيم بكسلهاي آسانسور به بالاي يوك كابين متصل مي شوند و يا در سيتم سيم بكسل غير از يك به يك از چندين فلكه هرزگردكه بر روي يوك نصب شده است عبور مي كنند ، تعليق هر سيم بكسل بايد مستقل باشد ، حداقل تعداد سيم بكسلهاي تعليق در آمريكا براي آسانسورهاي كششي سه عدد و براي آسانسورهاي با رانش مثبت دو عدد بايد باشد، در حاليكه در انگلستان حداقل تعداد براي هر دو نوع دو عدد مي باشد.

يك وسيله اتوماتيك براي تنظيم كشش سيم بكسل تعليق بايد حداقل در يكي از دو انتها وجود داشته باشد . اين وسيله با مكانيزم متعادل ساز فشردگي بطور جداگانه معرفي مي شود ،‌ چنين وسيله اي شامل يك سوكت گوه اي است كه همراه يك فنر مارپيچ فولادي ، ضربه گير لاستيكي ، و در ايران به «كابل شو» معروف است . در حاليكه رابطه نيروي محوري به فشردگي در فنر مارپيچ خطي است ، محدوده نيروهاي عملي در ضربه گيرهاي لاستيكي نيز تقريباً خطي است (تا بيشترين فشردگي مجاز) ، ولي شيب منحني براي نيروهاي بيشتر زيادتر مي گردد .

انواع اصلي سيم بكسل كه در كشور انگلستان استفاده مي شود :

الف: رشته گرد با گام يكسان (9/9/1)19× 6

ب : رشته گرد با گام يكسان(12/6+6F/1)×6

ج : رشته گرد با گام يكسان(9/9/1) 19×8

مثلاً (9/9/1) 19×6 يعني به معناي شش رشته، 19 عدد تك سيم در هر رشته و 9 تك سيم در لايه خارجي و 9 تك سيم در لايه داخلي و يك تك سيم در وسط ( شاه سيم) رشته مي باشد.

2ـ6 عمر، نگهداري و تعويض سيم بگسلهاي آسانسور
عملكرد مطلوب سيم بگسلهاي آسانسور و عمر آنها بستگي به چندين عامل دارد:

1) فلكه كششي و يا پولي سيم بگسل

الف) قطر دايره گام پولي سيم بگسل
ب) تعداد دفعات و جهت خمش هاي سيم بگسل

پ) شكل شيار پولي

ت) جنس پولي و خواص فيزيكي آن

در صورتيكه پولي سيم بگسل بيش از يك شيار داشته باشد بايد عوامل ديگري را نيز بررسي كرد.

ث) دقت ماشينكاري شيارها بخصوص قطر گام آنها

ج) يكنواخت بودن جنس پولي در منطقه شيارها

2) سيم بگسل آسانسور

الف) ساختار سيم بگسل
ب) جنس سيم ها و خواص فيزيكي آنها

3) ارتفاع مسير( بالا روي كابين)

4) كشش سيم بگسل، بستگي به زاويه بين محور طولي سيم بگسل و صفحه شعاعي شيار دارد.

5) ميزان بار

الف) مقدار مطلق نيروهاي كششي درسيم بگسل هاي آسانسور
ب) اختلاف بين نيروهاي كششي در طرف سفت و شل پولي سيم بگسل

پ) اختلاف بين نيروهاي كششي در هر سيم بگسل آسانسور( در يك نقطه مشخص)

6) پارامترهاي تكنيكي موتور گيربكس و ديگر قطعات آسانسور

الف) ميزان شتاب و كاهش سرعت كابين
ب) قابليت كشش پولي سيم بگسل

پ) سرعت سيم بگسلهاي آسانسور

ت) ارتعاش سيم بگسلهاي آسانسور

7) روغنكاري سيم بگسلهاي آسانسور

8) انبار كردن، نگهداري و نصب سيم بگسلهاي آسانسور

نام نویسنده ادمین
تگ ها

ایمیل: h-ziari@pishroasanbar.com

تلفن: 77826555 -021